Sealant và Silicone

Tập hợp tất cả các sản phẩm Sealant và Silicone cao cấp trong ngành nhôm, kính, nội thất, xây dựng dân dụng và công nghiệp nói chung.

Bao gồm các gốc trám trét, bịt kín thông dụng như acrylic, pu, silicone, ms polymer.

0779269296